REGULAMIN SKLEPU PROFIL SZKOLENIA

 

Produkty elektroniczne oraz usługi oferowane na stronie sprzedawane są przez:

Sylwię Wyszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: ul. Górczewska 253D/6, 01-459 Warszawa, NIP: 1181648810, REGON: 142795995.

Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: info@profilszkolenia.pl, lub telefonicznie: 602774556.

I. Podstawowe pojęcia

1)Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę,
 3. Klient– podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktów elektronicznych, bądź usług oferowanych przez Sprzedawcę, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży, lub umowę
  o świadczenie usług ze Sprzedawcą,
 4. Konsument osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową,
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 6. Produkt – jest to produkt, bądź usługa oferowane przez Sprzedawcę na stronie, które  mogą być przedmiotem umowy sprzedaży, bądź umowy o świadczenie usług,
 7. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, bądź audio/wideo),
 8. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. usługi szkoleniowe w postaci szkoleń stacjonarnych, bądź szkoleń w formule on-line,
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług;
 10. Sklep/Strona – strona dostępna pod adresem: www.profilszkolenia.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów i usług przez Sprzedawcę.


II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki zawarcia:
 1. umowy sprzedaży produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę
  tj. e-booków, testów egzaminacyjnych, kompleksowych kursów w formie nagrań audio
  i wideo itp.
 2. umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w zakresie organizacji
  i przeprowadzania szkolenia na rzecz Klienta w formule on-line tj.  webinairów, kursów
  w formule on-line z udziałem wykładowcy, konsultacji indywidualnych itp.  
 3. umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w zakresie organizacji
  i przeprowadzania szkolenia na rzecz Klienta w formule stacjonarnej tj. kursów stacjonarnych oraz zajęć praktycznych. 
 1. Szczegółowy opis dostępnych szkoleń w formule on-line oraz formule stacjonarnej tj. ich program, terminy, wymiar czasowy oraz cena znajdują się w opisie usługi na Stronie.
 2. Umowa o świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia
  w formule on-line oraz formule stacjonarnej zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki. 
 3. Umowa sprzedaży produktów elektronicznych zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
 4. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.


III. Zasady zakupu produktów i usług

 1. Zamówienia na Produkty mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności za produkty elektroniczne oraz usługi można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, poprzez BLIK, kartą płatniczą lub kredytową. 
 3. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem serwisu PayU.
 4. W przypadku gdy przy opisie produktu, lub usługi nie wskazano inaczej, płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. 
 5. W przypadku zakupu usługi szkolenia w formule on-line, bądź w formule stacjonarnej płatność, wedle wyboru Klienta, może nastąpić jednorazowo, lub zgodnie z dostępnym harmonogramem płatności tj.:
 1. płatności zadatku w wysokości 30% ceny szkolenia należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, a pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż w dniu zakończenia szkolenia,
 2. płatności zadatku w wysokości 30% ceny szkolenia należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, a pozostałą kwotę należy wpłacić zgodnie z następującym harmonogramem: 35% ceny szkolenia w dniu rozpoczęcia szkolenia, a pozostałe 35% ceny nie później niż w dniu zakończenia szkolenia.
 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość zastosowania indywidualnego harmonogramu płatności za szkolenie. W celu jego uzgodnienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. W takim wypadku Klient i Sprzedawca uzgodnią odrębny harmonogram płatności, który musi zostać zaakceptowany przez obie Strony.
 2. W celu zakupu produktów, bądź usług należy:
 1. wybrać produkt/-y bądź usługi, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”,
 2. po wybraniu produktów, bądź usług należy wskazać wymagane informacje (np. formę płatności i harmonogram płatności), 
 3. w celu zastosowania posiadanego kuponu rabatowego Klient powinien wpisać go
  w wymagane pole,
 4. przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
 5. po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie,
 6. Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności
  w sposób przewidziany dla tego modelu płatności.


IV. Termin otrzymania produktu elektronicznego oraz zasady realizacji usługi

Produkty elektroniczne

 1. Zakupiony produkt będzie udostępniony Klientowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta linku do pobrania produktu lub poprzez udzielenie dostępu on-line do platform.

Realizacja szkoleń stacjonarnych i szkoleń w formule transmisji on-line

 1. Dokonując zakupu usługi szkolenia stacjonarnego, bądź szkolenia formule transmisji
  on-line, Klient zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w wydarzeniu.  
 2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, które powinien spełnić Klient, aby móc przystąpić do szkolenia,  terminu i programu szkolenia, bądź też jego miejsca znajdują się w opisie usługi. 
 3. Szkolenia stacjonarne i szkolenia formule transmisji on-line zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. Harmonogram zgodnie z opisem usługi:
 1. przesyłany jest Klientowi niezwłoczne po dokonaniu skutecznej płatności za szkolenie, bądź
 2. uzgadniany jest przez Sprzedawcę i Klienta – w tym celu Sprzedawca w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania płatności skontaktuje się mailowo z Klientem w celu uzgodnienia harmonogramu. W przesłanej wiadomości Sprzedawca wskaże możliwe terminy realizacji szkoleń.
 1. Szkolenia stacjonarne, bądź formule transmisji on-line mogą zostać zorganizowane od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 7 do 22. 
 2. W przypadku dokonania zakupu szkolenia stacjonarnego, bądź formule transmisji
  on-line niezbędne podanie jest przez Klienta adresu mailowego w celu umożliwienia Sprzedawcy kontaktu. 
 3. Cena szkolenia stacjonarnego, bądź formule transmisji on-line każdorazowo obejmuje udział w zajęciach, zestaw materiałów szkoleniowych w zakresie objętym ofertą, certyfikat ukończenia szkolenia – o ile wynika to z oferty. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usługi, w tym dodatkowych usług - znajdują się w opisie usługi.
 4. Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w szkoleniu oraz w zależności od wymagań szkolenia – zdanie egzaminu. Szczegółowe informacje wskazano w ofercie.


V. Zmiana harmonogramu szkolenia

 1. Odwołanie przez Klienta przewidzianego harmonogramie terminu szkolenia jest możliwe z ważnych przyczyn, o ile Klient poinformował o tym Sprzedawcę najpóźniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem. W takim wypadku Strony uzgodnią nowy termin szkolenia. 
 2. Zmiana przez Sprzedawcę uzgodnionego harmonogramu szkolenia jest możliwa wyłącznie z ważnych przyczyn najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem, chyba że okoliczność uzasadniająca zmianę/odwołanie terminu wystąpiła później. Sprzedawca niezwłocznie zaproponuje Klientowi nowy termin realizacji szkolenia.
 3. W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu, o której mowa w ust. 2, Klient nie może uczestniczyć w szkoleniu w nowym terminie, a także gdy nie będzie możliwe dostosowanie terminu do możliwości Klienta, Sprzedawca zwróci koszty za dane zajęcia, w których Klient nie mógł uczestniczyć z uwagi na zaistniałą zmianę.


VI. Obowiązki Klienta podczas realizacji usługi

 1. Klient ma obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, postanowień Regulaminu w trakcie uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad panujących w trakcie szkolenia: 
 1. przestrzegania zasad kultury osobistej,
 2. nieutrudniania prowadzenia zajęć w ramach szkolenia.


VII. Materiały udostępniane w czasie szkolenia

 1. Materiały udostępniane przez Sprzedawcę w czasie szkolenia mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek. 
 2. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie
  w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów udostępnianych
  w czasie szkolenia.
 3. Szkolenia, w tym udostępniane materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do treści szkoleń
  i materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę
  w oparciu o inną podstawę prawną.


VIII. Zgoda na utrwalanie wizerunku

 1. Wizerunek Klienta biorącego udział w szkoleniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych i edukacyjnych Sprzedawcy, na co Klient wyraża zgodę. 
 2. Wizerunek Klienta może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w szkoleniu, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych i edukacyjnych Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej, portalach społecznościowych Facebook, Instagram (w ramach profilu Sprzedawcy).


IX. Powierzenie przetwarzania danych

 1. Sprzedawca w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług szkolenia będzie przetwarzał powierzone dane osobowe Klienta.
 2. Sprzedawca nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”)
  z zastrzeżeniem przekazywania danych do podmiotów, na które Klient wyraził zgodę.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji usługi i które zostały zobowiązane do zachowania ich w poufności.
 5. Sprzedawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zgodnie z wyborem Klienta usuwa lub zwraca Klientowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 6. Sprzedawca w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usługi może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania firmie hostingowej, nauczycielom prowadzącym szkolenie, podwykonawcom lub innym osobom, z którymi współpracuje przy realizacji niniejszej usługi. W przypadku powierzenia danych innym podmiotom, Sprzedawca jest obowiązany uzyskać zgodę Klienta. 
 7. Sprzedawca zobowiązany jest po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bądź po stwierdzeniu podejrzenia naruszenia, bez zbędnej zwłoki zgłosić je Klientowi.
 8. Klient ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Sprzedawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
 9. Sprzedawca udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.X. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta)

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 • Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany
  w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

 • Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

XI. Zasady wnoszenia reklamacji:

 • Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty i usługi.
 • Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów i usług.
 • Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).
 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.


XII. Warunki techniczne:

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych i usług on-line, konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku gdy zakupiony produkt zawiera dostęp do udziału w transmisjach w formie transmisji on-line za pomocą określonej platformy, do korzystania z produktu, konieczne będzie uzyskanie przez Klienta dostępu do ww. platformy.
 5. W przypadku zakupu szkolenia on-line, konieczne jest posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiego szkolenia (np. Skype/Zoom lub innego programu wskazanego przez Sprzedawcę).
 6. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, doc*, docx* mp3*, mp4*, *avi, *mov, Klient musi posiadać dostęp do programów, które obsługują wymienione pliki.


XIII. Postanowienia końcowe:

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem
  a Sprzedawcą,
 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 4. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku istotnej zmiany przepisów prawa, powodujących konieczność jego zmiany. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
  w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności. Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub
w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Sylwia Wyszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: ul. Górczewska 253D/6, 01-459 Warszawa, NIP: 1181648810, REGON: 142795995.

Możesz skontaktować się z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail: info@profilszkolenia.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Sylwia Wyszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń: ul. Górczewska 253D/6, 01-459 Warszawa, NIP: 1181648810, REGON: 142795995Odstępuję od umowy
z dnia*...polegającej na*.....

Imię i nazwisko, adres Klienta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data .........................................................

*uzupełnić

Prawo jazdy
Kierowca zawodowy
Operator maszyn
Szkolenia UDT
INNE KURSY
Profil Szkolenia
5.0
Na podstawie 3 opinii
powered by Facebook
js_loader
Obsługę prawną firmy zapewnia  Kancelaria Radcy Prawnego KINGA KONOPELKO
© PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska 2022
crossmenu