REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH 

PROFIL SZKOLENIA  

 

I. Podstawowe pojęcia 

 1. Kursant – osoba zgłoszona przez Zamawiającego na rzecz której faktycznie wykonywana jest Usługa rozwojowa przez Organizatora. 
 2. Operator – firma lub instytucja dysponująca środkami na dofinansowanie Usług rozwojowych, tj. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 3. Organizator – Sylwia Wyszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji  
  i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1181648810, REGON: 142795995, adres do doręczeń: ul. Górczewska 253D/6, 01-459 Warszawa. 
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług rozwojowych PROFIL SZKOLENIA określający zasady organizacji i świadczenia Usług rozwojowych przez Organizatora. 
 5. Rozporządzenie- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 6. Rozporządzenie w sprawie usług rozwojowych - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe 
 7. Usługi rozwojowe – działania podejmowane przez Organizatora, których celem jest rozwój wiedzy i umiejętności Zamawiającego/Kursanta.  
 8. Zamawiający/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej na rzecz, której świadczona jest Usługa rozwojowa, bądź, która zgłosiła Kursanta do udziału w Usłudze rozwojowej. 

 

II. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa ogólne zasady i warunki świadczenia Usług rozwojowych przez Organizatora. 
 2. Warunki świadczenia usług przez Organizatora określa także Rozporządzenie w sprawie usług rozwojowych. 

 

III. Oświadczenia Organizatora 

 1. Organizator oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji Usług rozwojowych na rzecz Zamawiającego/Kursanta. Organizator w szczególności oświadcza, że: 
 2. posiada niezbędne wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem Usług rozwojowych, 
 3. dysponuje urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę Zamawiającego/Kursanta oraz zapewniającymi łączność z nimi,  
 4. posiada sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym oraz sprzętem zapewniającym możliwość korzystania z usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu w zakresie niezbędnym do realizacji Usług rozwojowych, 
 5. dysponuje wydzielonymi pomieszczeniami przeznaczonym do prowadzenia zajęć  
  w ramach świadczenia Usług rozwojowych. 
 6. Organizator oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem ekonomicznym niezbędnym do realizacji Usług rozwojowych na rzecz Zamawiającego/Kursanta. Organizator w szczególności oświadcza, że: 
 7. nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, 
 8. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym,  
 9. nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości,  
 10. nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne.  
 11. Organizator oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym niezbędnym do należytego świadczenia Usług rozwojowych na rzecz Zamawiającego/Kursanta. 
 12. Organizator oświadcza, że prowadzi ewidencję zrealizowanych Usług rozwojowych, obejmującą w szczególności dane Zamawiającego/Kursanta.  

 

IV. Jakość Usług rozwojowych 

 1. Organizator dokłada wszelkiej staranności, aby świadczyć Usługi rozwojowe należytej jakości oraz oświadcza, że dysponuje dokumentami potwierdzającymi należytą jakość świadczonych przez niego Usług rozwojowych.  
 2. Organizator oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami prawa warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczonych Usług rozwojowych tj.: 
 3. posiada określoną misję swojej działalności oraz zdefiniowane cele strategiczne  
  i operacyjne, które są okresowo weryfikowane i aktualizowane, 
 4. prowadzi działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
 5. posiada procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizuje oraz ewentualnie podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze, 
 6. posiada system monitorowania jakości Usług rozwojowych i zadowolenia Zamawiającego/Kursanta, w szczególności identyfikacji oraz sposobu likwidacji zagrożeń, 
 7. określa wymagania dotyczące dostarczanych Usług rozwojowych dla Zamawiającego/Kursanta zgodnie z: 
 8. obowiązującymi przepisami prawa, 
 9. wymaganiami wyspecyfikowanymi przez Zamawiającego, 
 10. wymaganiami nieustalonymi przez Zamawiającego, ale niezbędnymi do realizacji Usług rozwojowych, 
 11. określa i wdraża skuteczną komunikację z Zamawiającym odnośnie do informacji zwrotnych, w tym reklamacji. 

 

V. Obowiązki Zamawiającego i Kursanta  

 1. Zamawiający/Kursant są zobowiązani są do punktualnego przybycia na kurs zorganizowany w ramach świadczenia Usług rozwojowych. 
 2. Organizator zapewnia Zamawiającemu/Kursantowi materiały szkoleniowe oraz certyfikaty (zaświadczenia o odbytym kursie).  
 3. Przed odbyciem usługi Zamawiający/Kursant może być zobowiązany do przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę w zakresie realizowanej Usługi rozwojowej. 
 4. Po realizacji Usługi rozwojowej Zamawiający/Kursant może być zobowiązany do przystąpienia do testu sprawdzającego zdobytą wiedzę oraz do wypełnienia ankiety oceniającej sposób realizacji Usługi rozwojowej. 
 5. Zamawiający/Kursant są zobowiązani do podpisania listy obecności, a także do odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów (zaświadczeń o odbytym kursie).                                        

 

VI. Etyka  

 1. Organizator podczas realizacji Usług rozwojowych zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej. 
 2. Organizator podczas świadczenia Usług rozwojowych kieruje się przede wszystkim dobrem Zamawiającego/Kursanta.  
 3. Podczas kontaktów z Zamawiającym/Kursantem, Organizator powinien podejmować działania tak, aby wykazywać się:  
 4. otwartością i umiejętnością nawiązywania kontaktu, 
 5. kompetencją zawodową, 
 6. umiejętnością indywidualnego podejścia do Zamawiającego/Kursanta, 
 7. poszanowaniem godności ludzkiej, 
 8. równym traktowaniem mężczyzn i kobiet, 
 9. tolerancją, empatią, życzliwością, wyrozumiałością i cierpliwością. 
 10. Podczas świadczenia Usług rozwojowych Organizator powinien wykazywać się stanowczością oraz konsekwencją w działaniu. 
 11. Podczas organizacji kursów w ramach świadczenia Usług rozwojowych Organizator powinien dbać o zachowanie dyscypliny podczas zajęć.  
 12. Organizator dokonuje sprawiedliwej i obiektywnej oceny pracy i postaw prezentowanych przez Zamawiającego/Kursanta, podczas realizowanych kursów.  
 13. Podczas świadczenia Usług rozwojowych Organizator dba o zachowanie kultury tj.: 
 14. dba o kontrolowanie emocji własnych oraz emocji Zamawiającego/Kursanta, 
 15. dba o używanie poprawnego języka polskiego,  
 16. dba o wygląd zewnętrzny i estetykę pomieszczeń oraz czystość pojazdu szkoleniowego, a także o zachowanie odpowiedniego dystansu fizycznego wobec osób szkolonych. 
 17. Podczas realizacji Usług rozwojowych Organizator zapewnia obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w traktowaniu i ocenie każdej osoby szkolonej bez względu na okoliczności. 

 

VII. Poufność 

 1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku świadczenia Usług rozwojowych przez Organizatora, będą traktowane jako informacje poufne i nie będą udostępniane osobom/podmiotom trzecim, przez cały czas realizacji usług,  
  a także po ich zakończeniu z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Strony zobowiązują się: 
 3. chronić informacje poufne przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym,  
 4. utrzymać informacje poufne w tajemnicy i chronić je co najmniej ze starannością,  
  z jaką wymaga ochrony tajemnica przedsiębiorstwa oraz przestrzegać zasad poufnego dostępu i przekazywania informacji, 
 5. wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji Usług rozwojowych, 
 6. nie kopiować, ani w inny sposób nie powielać informacji poufnych, z wyjątkiem celów określonych w VII ust. 2 pkt. 3, 
 7. ujawniać informacje poufne wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację Usług rozwojowych i tylko w takim zakresie, w jakim potrzebne jest to do ich wykonania, 
 8. bezzwłocznie poinformować drugą Stronę o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia informacji poufnej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji lub niedotrzymaniu poufności. 
 9. Jeżeli Strona ujawni informację poufną, będzie ona w pełni odpowiedzialna za wszelkie szkody wynikające z nieuprawnionego udostępnienia tej informacji. 

 

VIII. Prawa autorskie 

 1. Materiały udostępniane przez Organizatora podczas świadczenia Usług rozwojowych mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego/Kursanta wyłącznie na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie  
  w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych udostępnianych informacji i materiałów. 
 2. Udostępniane Materiały, w całości jak i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi dysponuje Organizator, bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Organizatora w oparciu o inną podstawę prawną. 

 

IX. Wizerunek 

 1. Zamawiający/Kursant wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie  
  i rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku w postaci nagrania/zdjęć  
  z przebiegu zajęć podczas świadczenia Usług rozwojowych, do celów dokumentacyjnych i edukacyjnych. Zakres zgody określono w ust. 2. 
 2. Wizerunek Zamawiającego/Kursanta może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  
  z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach, natomiast nagranie filmowe  
  i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Organizatora. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.  
 3. Utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w zakresie, o którym mowa w ust. 2 do celów marketingowych, wymaga uzyskania od Zamawiającego/Kursanta odrębnej zgody. 
 4. Zamawiający/Kursant nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników kursu/osób prowadzących, bez uprzedniej zgody ww. osób. 

 

X. Powierzenia przetwarzania danych 

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający kieruje na szkolenie wskazanych przez siebie Kursantów.  
 2. Zamawiający w celach związanych z realizacją usług wskazanych w II ust. 1 powierza Organizatorowi w trybie art. 28 RODO dane osobowe do dalszego przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym rozdziale oraz zgodnie z jego treścią.  
 3. Organizator w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usługi będzie przetwarzał powierzone dane osobowe zwykłe potencjalnych klientów, klientów, kontrahentów, współpracowników, użytkowników stron oraz innych osób przetwarzanych w systemach informatycznych przez  Zamawiającego. 
 4. Organizator nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”)  
  z zastrzeżeniem przekazywania danych do podmiotów, na które Zamawiający wyraził zgodę. 
 5. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  
  i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 
 6. Organizator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Usługi rozwojowej i które zostały zobowiązane do zachowania ich w poufności. 
 7. Organizator po zakończeniu świadczenia Usług rozwojowych związanych  
  z przetwarzaniem, zgodnie z wyborem Zamawiającego usuwa lub zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
 8. W miarę możliwości Organizator pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 
 9. Organizator w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usługi może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania osobom, z którymi współpracuje przy realizacji niniejszej usługi, m.in. Trenerom, jak również z których usług korzysta do świadczenia usług, m.in. firmie hostingowej. W przypadku powierzenia danych innym podmiotom, Organizator jest obowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego. 
 10. Organizator zobowiązany jest po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bądź po stwierdzeniu podejrzenia naruszenia, bez zbędnej zwłoki zgłosić je Zamawiającemu. 
 11. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Organizatora przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Regulaminu. 
 12. Organizator udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
 13. Organizator oświadcza, iż wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w Rozporządzeniu w celu ochrony danych osobowych 

 

XI. Ewaluacja 

 1. W odniesieniu do zakładanych i uzgodnionych celów, Organizator prowadzi ocenę osiągniętych rezultatów po realizacji Usług rozwojowych.  
 2. Stosowane przez Organizatora metody ewaluacji obejmują w szczególności wypełnienie przez Zamawiającego/Kursanta ankiety. 
 3. Po zakończonej ewaluacji wyniki oceny Organizator udostępnia również Zamawiającemu.  

 

XII. Reklamacje 

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych Usług rozwojowych. 
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub mailem na adres: info@profilszkolenia.pl. 
 3. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Zamawiającego lub w inny sposób wskazany przez Zamawiającego. 
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Zamawiającego do jej uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

 

XII. Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenie w sprawie usług rozwojowych. 

 

 

 

Prawo jazdy
Kierowca zawodowy
Operator maszyn
Szkolenia UDT
INNE KURSY
Profil Szkolenia
5.0
Na podstawie 3 opinii
powered by Facebook
js_loader
Obsługę prawną firmy zapewnia  Kancelaria Radcy Prawnego KINGA KONOPELKO
© PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska 2022
crossmenu