KWALIFIKACJE OSÓB

UWAGA! Tematyka dotycząca przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych z zakresu obsługi i konserwacji dostępna pod linkiem: PRZEDŁUŻANIE ZAŚWIADCZEŃ

Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie muszą posiadać osoby:

  • obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;

  • wykonujące czynności spawania, zgrzewania, oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń;

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z:

Wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji urządzeń technicznych.

Wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi urządzeń technicznych

DOKUMENTY:

WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI UTB - obowiązują od 15.04.2021 r.

WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO W ZAKRESIE KONSERWACJI UTB - obowiązują od 01.03.2022 r. 

WNIOSKI:

We wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych prosimy o wpisanie rodzaju i zakresu kwalifikacji podanych w kolumnach b tabel Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

UWAGA!

W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym Art. 23 ust 4: "Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku."

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 09 lutego 2022 r. wynosi 212,34 PLN.

W związku z likwidacją rachunków bankowych poszczególnych Biur UDT prosimy o kierowanie wpłat na konto właściwego terenowo Oddziału UDT oraz (celem właściwej identyfikacji) zawarcie trzech istotnych informacji w tytule przelewu bankowego / przekazu pocztowego według załączonego wzoru.

Prawo jazdy
Kierowca zawodowy
Operator maszyn
Szkolenia UDT
INNE KURSY
Profil Szkolenia
5.0
Na podstawie 3 opinii
powered by Facebook
js_loader
Obsługę prawną firmy zapewnia  Kancelaria Radcy Prawnego KINGA KONOPELKO
© PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska 2022
crossmenu